NOWELIZACJA PRAWA WODNEGO
DECYZJE ŚRODOWISKOWE. PROCEDURA OOŚ PO 1 STYCZNIA 2018 R. PORADNIK DLA INWESTORA.
14 lutego 2018
PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY ZADANIA
11 października 2018

Tak jak zapowiadano, dnia 5 kwietnia 2018 roku Prezydent RP podpisał zmianę ustawy Prawo wodne. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 710) o zmianie ustawy – Prawo wodne m.in. nowelizuje przepisy przejściowe wskazane w art. 545 i dotyczące ocen oddziaływania na środowisko.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r., dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także decyzji, przed wydaniem których przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, po wejściu w życie niniejszej zmiany ustawy, stosować należy przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r.

Zmiana ta wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc obowiązywać zacznie od 26 kwietnia 2018 r.