ZMIANY W PRZEPISACH
NOWE USŁUGI W NASZEJ OFERCIE
8 maja 2019

W ostatnich miesiącach zmianie uległy przepisy, w oparciu o które realizujemy część naszych zadań. Nowelizacji podlegała ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która w obecnym brzmieniu (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.), nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1712), obowiązuje od 24 września 2019 roku.

Następnie, 11 października 2019 roku, w życie weszło nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), na mocy którego ważność straciło rozporządzenie z 2010 roku.

Nowe rozporządzenie wydało również Ministerstwo Klimatu, a mianowicie rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10), które uchyliło obowiązujące dotychczas rozporządzenie z 2014 roku.

W związku z powyższym, udostępniam Wam zaktualizowany Poradnik w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także aktualnie obowiązujący wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wkrótce, na naszej stronie, znajdziecie również nowość, tj. katalog przedsięwzięć oddziałujących na środowisko, stworzony w oparciu o rozporządzenie z września 2019 roku.

Więcej informacji w zakładce  STREFA WIEDZY.

Zachęcam do lektury i do współpracy z naszą firmą!

Zespół Biura Studiów i Projektów STILUS w Piotrkowie Trybunalskim.