ZMIANY W PROCEDURZE WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH PO 1 STYCZNIA 2018 R.
DRUGA CZĘŚĆ PORADNIKA DO POBRANIA
11 kwietnia 2017
DECYZJE ŚRODOWISKOWE. PROCEDURA OOŚ PO 1 STYCZNIA 2018 R. PORADNIK DLA INWESTORA.
14 lutego 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w życie weszła nowa ustawa Prawo Wodne, potocznie okrzyknięta mianem „rewolucji w prawie wodnym” (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm.). Ustawa wprowadziła bowiem szereg zmian w powszechnie obowiązujący system prawny regulujący szeroko pojętą kwestię wód, a tym samym w dotychczas obowiązujący system gospodarowania wodami w Polsce. Wspomnieć tu należy chociażby o tak istotnej zmianie jak powołanie do życia zupełnie nowego organu, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W wyniku uchwalenia nowego prawa wodnego nowelizacji uległy m.in.: Prawo ochrony środowiska, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o nawozach i nawożeniu, a także ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zmiana prawa wodnego „dotyka” wiele podmiotów, w nowy sposób reguluje szereg zagadnień szczegółowych, wprowadza nowe instytucje prawa (zgody wodnoprawne) oraz wpływa na procedury administracyjne, których modyfikacja uwzględniona powinna zostać przez Inwestorów w procesie inwestycyjnym. Co więcej, nowelizacje niektórych ustaw przewidują stosowanie nowego prawa również w przypadku postępowań administracyjnych będących w trakcie procedowania, rozpoczętych jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy. W konsekwencji, zaistniała sytuacja prawna budzi liczne wątpliwości interpretacyjne organów prowadzących postępowania oraz wprowadza pewne utrudnienia, do i tak już „zawiłych”, procedur administracyjnych.

Z uwagi na szczególne zainteresowanie naszego zespołu zagadnieniami związanymi z ocenami oddziaływania na środowisko, w zakładce STREFA WIEDZY zamieściliśmy krótki komentarz do nowelizacji ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.), której nowe brzmienie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

W trakcie opracowywania jest również korekta naszego Poradnika dotyczącego procedur oceny oddziaływania na środowisko, którego obecne brzmienie dotyczy postępowań zakończonych do 31 grudnia 2017 r. Korekcie podlegać będzie również wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dostępny do pobrania  wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia pozostaje aktualny.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

Biuro Studiów i Projektów STILUS

Aktualizacja z dnia 07.02.2018 r.

Na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pojawił się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne, przewidujący, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stosowane mają być przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r. O zmianach poinformujemy na naszym blogu.