OCHRONA ŚRODOWISKA

Mając świadomość, że środowisko naturalne to nasze wspólne dziedzictwo, a realizacja wielu inwestycji wiąże się z podjęciem działań w celu jego ochrony, zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji środowiskowej obejmującej:

 • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
 • wnioski o wydanie zezwolenia na odstępstwa w stosunku do gatunków objętych ochroną,
 • karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko,
 • analizy akustyczne,
 • analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • analizy efektu migotania cieni dla turbin wiatrowych,
 • analizy nasłonecznienia i przesłaniania dla budynków,
 • inwentaryzacje przyrodnicze, nadzory przyrodnicze,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • operaty wodnoprawne,
 • prognozy oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych,
 • opinie ws. planowanego efektu ekologicznego zadania,
 • analizy możliwości zagospodarowania nawozów naturalnych zgodnie z Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

W naszej ofercie znajdą Państwo również specjalistyczną współpracę w zakresie:

 • sprawowania nadzoru przyrodniczego nad prowadzonymi pracami budowlanymi przy inwestycjach liniowych, wycince drzew, termomodernizacji budynków oraz inwestycjach z zakresu pozyskiwania kopalin,
 • przenoszenia chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz odłowów chronionych płazów, ryb,
 • projektów reintrodukcji,
 • zabezpieczania terenów inwestycji przed przenikaniem chronionych gatunków (np. specjalistyczne płotki dla płazów),
 • kompensacji przyrodniczej – wykonywanie nasadzeń drzew, wywieszanie budek dla ptaków i nietoperzy, wystawianie domków dla owadów zapylających itp.
 • kreowania „zielonego” wizerunku dla przemysłu, w tym przyrodniczą i ekologiczną promocję zakładów przemysłowych, koncernów, kopalń,
 • waloryzacji oraz inwentaryzacji przyrodniczej jednostek samorządów terytorialnych pozwalających na wypromowanie i dostrzegalność cennych i nieodkrytych obszarów, zjawisk.