PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Oferta ta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i samorządów. Nasz zespół oferuje usługi w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym gospodarowania przestrzenią miast i regionów. W szczególności uwagę naszych klientów pragniemy skupić na obszarach takich jak:

  • projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
  • wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
  • opinie urbanistyczne,
  • opracowania ekofizjograficzne,
  • prognozy oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych.